Hamburger Catering

สมัครเรียนที่นี้...

คนเก่งคนดี วษท.สระแก้ว


แสดงกิจกรรมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์


ข่าวทั่วไป

ปฏิทินนักเรียน-นักศึกษา

ข่าวพัสดุ-ครุภัณฑ์

ข่าวพัสดุ-ครุภัณฑ์

กิจกรรมวิทยาลัย


Bootstrap template
เรื่อง วษท.สระแก้ว จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2560 ปี/เดือน/วัน 2018-01-22
Bootstrap template
เรื่อง วษท.สระแก้ว เข้าร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว " งานวันครู 2561 " ณ.วก.วังน้ำเย็น ปี/เดือน/วัน 2018-01-22
Bootstrap template
เรื่อง วษท.สระแก้ว จัดงานเลี้ยงส่งครู ปี/เดือน/วัน 2018-01-22
Bootstrap template
เรื่อง นักเรียน-นักศึกษา วษท.สระแก้ว เข้าค่ายการไฟฟ้า-อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางปะกง ปี/เดือน/วัน 2018-01-22
Bootstrap template
เรื่อง วษท.สระแก้ว รับตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ระดับประเทศ) ปี/เดือน/วัน 2018-01-21
Bootstrap template
เรื่อง วษท.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 39 (ณ วษท.ราชบุรี) ปี/เดือน/วัน 2018-01-21
Bootstrap template
เรื่อง วษท.สระแก้ว รับตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ระดับภาคกลาง) ปี/เดือน/วัน 2018-01-21
Bootstrap template
เรื่อง ศึกษาดูงานเชื่อมโลกอาชีพสู่โลกการศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ปี/เดือน/วัน 2017-12-01
Bootstrap template
เรื่อง วษท.สระแก้ว รับการตรวจสอบคุณสมบัติของ อกท. เพื่อเลือนระดับเป็นระดับชาติ ภาคกลาง ปี 2560 ปี/เดือน/วัน 2017-10-16

แสดงกิจกรรมทั้งหมด

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

img09

นายทองอาบ บุญอาจ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
img09

นายทองอาบ บุญอาจ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
img09

นายวิระ ด้วงแป้น

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยกร
img09

นายสุรชัย แรงกล้า

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
img09

นายศุภสิทธิ์ ดีรักษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ