ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

              ชื่อภาษาอังกฤษ       Sakaeo College of Agriculture and Technology

              ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 109 หมู่ที่  10  ถนน  รัชตะวิถี  ตำบลผ่านศึก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  รหัส  27120

              โทรศัพท์               โทร. 037-233993-5

              โทรสาร               โทร. 037-233994

              เว็บไซต์                www.skat.ac.th

เนื้อที่ของสถานศึกษา   1,250 ไร่

 

 มีอาคาร ดังนี้

1. อาคารเรียนประจำแผนกวิชา           จำนวน  7 หลัง

2. อาคารศูนย์วิทยบริการ                     จำนวน  1 หลัง

3. อาคารหอประชุมเอนกประสงค์        จำนวน  2 หลัง

4. โรงเรือนพืช/สัตว์ระบบปิด                จำนวน  1  หลัง

5. อาคารโดมหอประชุม                       จำนวน 1 หลัง

6. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ                 จำนวน 1 หลัง

7. อาคารประทับพัก)                            จำนวน 1 หลัง

8. อาคารโรงจอดเครื่องจักรกล            จำนวน 1 หลัง

9. อาคารวิทยาศาสตร์                         จำนวน 1 หลัง

10. โรงอาหารเกษตรปฏิรูป                 จำนวน 1 หลัง

11. หอพักนักเรียน                              จำนวน 75 หลัง