ประวัติการก่อตั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2505 บนเนื้อที่ 6,250 ไร่ ในนาม โรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ โดยมี นายแสง สุริยะ เป็นครูใหญ่คนแรก ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ปราจีนบุรี” จัดการศึกษาในรูปของการจัดสรรที่ดินให้นักเรียนที่จบชั้น ป.7 เข้ามาเรียนเมื่อเรียนจบชั้น ม.ศ.3 ก็จัดสรรที่ดินให้นักเรียน คนละ 25 ไร่ ต่อมาปี พ.ศ. 2519 ได้จัดการศึกษาเป็นการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพเกษตรกรรม และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2524
- จัดการเรียนการสอนระดับ ปวส. และเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524
ปี พ.ศ. 2536
- เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสระแก้ว ตามชื่อจังหวัด
ปี พ.ศ. 2539
- เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ถึงปัจจุบัน
สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ตั้งอยู่ในกิโลเมตรที่ 16 ถนนรัชตวิถี (อรัญ-คลองหาด) ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันมีพื้นที่ 1,250 ไร่ ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 325 กม. ห่างจากจังหวัดสระแก้ว 56 กม. และห่างจากอำเภออรัญประเทศ 16 กม. มีพื้นที่ติดต่อ ดังนี้

รัชตวิถี

ทิศตะวันตก ติดหมู่บ้านนักเรียนเกษตรสงเคราะห์

ทิศใต้ ติดกับ หมู่ 1 และ หมู่ 3 นิคมสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 7 นิคมสงเคราะห์คลองน้ำใส


กิจกรรมหน้าเสาธง


Cinque Terre

แจ้งข่าวสาร

ครูพบนักเรียน

ปฏิบัติงาน


Cinque Terre

หาความรู้

ทดลองทำจริง

สมาชิก อกท.


Cinque Terre

สร้างการเป็นผู้นำ

รู้จักหน้าที่

เตรียมพร้อมสอบ


Cinque Terre

รู้จักเตรียมพร้อม

พัฒนาตนเอง

จบการศึกษา


Cinque Terre

จบแล้วมีงานทำ

เลี้ยงตัวเองได้

ฝึกงาน


Cinque Terre

มีการฝึกงาน

หาความรู้เพิ่มเติม

เลี้ยงปลา


Cinque Terre

นำมาทำอาหาร

ได้ความรู้

การเรียนการสอน


Cinque Terre

นักเรียนตั้งใจ

ครูสอนดี

นายก อกท.


Cinque Terre

เป็นผู้นำ

กล้าแสดงออก

ทำเนียบผู้บริหาร

ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลวิทยาลัย 9 ประการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว


From The Blog

Mike Ross, Manager

Man, we've been on the road for some time now. Looking forward to lorem ipsum.