Lights

ประชาสัมพันธ์ วษท.สระแก้ว

เรื่อง

   สัมมนาฝึกงานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


จำนวนผู้ที่เข้าอ่านข่าวนี้:..82..ครั้ง
Cinque Terre

รายละเอียด


       หลังจากผ่านการฝึกงานแล้ว ทางวิทยาลัยได้จัดสัมมนาฝึกงานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอว่าที่ผ่านมานักศึกษาได้ฝึกอะไรและเรียนรู้อะไรทำอะไรบ้าง ซึ่งนักเรียนต้องนำเสนอทุกคน โดยมีครูจากทุกแผนกวิชาคอยให้คำแนะนำและซักถามเพื่อประเมินการฝึกงานgeneric placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail

กำลังประมวลผลหน้า:1

ประกาศวันที่:..2017-08-03
ผู้ประกาศ:....นายศุภเดช นิคงรัมย์
ฝ่าย:..บริหารทรัพยากร
งาน:..ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ติดต่อ-วิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เลขที่ 109 หมู่ 10 ถนนรัชตะวิถี ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
ติดต่อ โทร 037-233994 โทรสาร: 0-3724-3485,0-3724-3486 อีเมล์ sakaeo02@hotmail.com

83