Lights

ประชาสัมพันธ์ วษท.สระแก้ว

เรื่อง

   เข้าศึกษาดูงานสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย


จำนวนผู้ที่เข้าอ่านข่าวนี้:..66..ครั้ง
Cinque Terre

รายละเอียด


       วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสวรรค์ กุญชู รองผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ตอนรับสมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีสระแก้ว ตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพgeneric placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail
generic placeholder thumbnail

กำลังประมวลผลหน้า:1

ประกาศวันที่:..2017-08-10
ผู้ประกาศ:....นายศุภเดช นิคงรัมย์
ฝ่าย:..บริหารทรัพยากร
งาน:..ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ติดต่อ-วิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เลขที่ 109 หมู่ 10 ถนนรัชตะวิถี ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
ติดต่อ โทร 037-233994 โทรสาร: 0-3724-3485,0-3724-3486 อีเมล์ sakaeo02@hotmail.com

67