นายนิรุทธุ์ น่วมรัศมี
ครูชำนาญการ หัวหน้างานพัสดุ

นางอัมพร ประกอบผล
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานพัสดุ

นางนิจจารีย์ บุญญศรีขวัญ
ครูชำนาญการ ประจำงานพัสดุ

นางสาววิลาวรรณ์ เกตุประสาร
ครูชำนาญการพิเศษ ประจำงานพัสดุ

นายอิทธิเชษฐ พวงทอง
ครูผู้ช่วย ประจำงานพัสดุ

นางสาวพิชาณัฏฐ แก้วอนันต์
พนักงานราชการ (ครู) ประจำงานพัสดุ

นายศุภชัย ปาสาจะ
ลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานพัสดุ,ขับรถยนต์

นายณรงค์ แม่นปืน
ลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานพัสดุ,ขับรถยนต์

นางสาวพรพิรุณ โสมทรัพ
พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่) ประจำงานพัสดุ/เลขานุการ